You are free to think GLOBAL but start LOCAL

You are free to think GLOBAL but start LOCAL. You are free to dream big, but start with the little you have.You are free to think GLOBAL but start LOCAL. You are free to dream big, but start with the little you have.Bạn được tự do để suy nghĩ toàn cầu nhưng bắt đầu địa phương. Bạn được tự do để mơ ước lớn, nhưng bắt đầu với những người nhỏ bạn có.
· Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/cips.calling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *