SLACK!, When you remove the “S” it becomes Lack

SLACK!
When you remove the “S” it becomes Lack. So all of man’s lack is as a result of his Slack. Watch the way you sleep.SLACK!
When you remove the “S” it becomes Lack. So all of man’s lack is as a result of his Slack. Watch the way you sleep.Slack!
Khi bạn loại bỏ “s” thì nó trở nên thiếu thốn. Vì vậy, tất cả sự thiếu thốn của đàn ông đều là kết quả của sự uể oải của anh ta. Hãy xem con đường bạn ngủ.
· Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/cips.calling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *