Praying without planning is playing without knowing

Praying without planning is playing without knowing. Every standing enterprise is at the mercy of wise planning.Praying without planning is playing without knowing. Every standing enterprise is at the mercy of wise planning.Cầu nguyện mà không có kế hoạch là chơi mà không cần biết. Tất cả các doanh nghiệp đứng đều là sự khoan dung của kế hoạch khôn ngoan.
· Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/cips.calling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *