NEVER ignore that thing that you call SMALL because BIG, is something small + small + small + small + small to infinity

NEVER ignore that thing that you call SMALL because BIG, is something small + small + small + small + small to infinity.NEVER ignore that thing that you call SMALL because BIG, is something small + small + small + small + small to infinity.Đừng bao giờ bỏ qua điều đó mà bạn gọi là nhỏ vì lớn, là một cái gì đó nhỏ + nhỏ + nhỏ + nhỏ + nhỏ đến vô cực.
· Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/cips.calling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *