May God make you well and able to possess your inheritance

May God make you well and able to possess your inheritance. May you enjoy divine covering today.May God make you well and able to possess your inheritance. May you enjoy divine covering today.Cầu Chúa làm cho bạn khỏe mạnh và có thể sở hữu sản phẩm di sản của bạn. Bạn có thể tận hưởng sự che chở thần thánh ngày hôm này.
· Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/cips.calling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *