In the Lamb of God is also present at the same time the Lion of the tribe of Judah

In the Lamb of God is also present at the same time the Lion of the tribe of Judah. DON’T TAKE PEOPLE’S GENTLENESS FOR GRANTED.
Trong con cừu của chúa cũng có mặt tại cùng một lúc sư tử của bộ tộc judah. Đừng lấy đi sự dịu dàng của mọi người để được cấp phép.
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/cips.calling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *