If you want to fulfill purpose and live long, you must by all means, at all cost marry YOUR wife

If you want to fulfill purpose and live long, you must by all means, at all cost marry YOUR wife. Not the one a prophet, pastor, priest or parents recommend, but the one God recommends. People can only guide. The ultimate choice must be born out of your personal conviction. More grace!
Nếu bạn muốn hoàn thành mục đích và sống lâu, bạn phải bằng tất cả các ý nghĩa, bằng tất cả các chi phí cưới vợ của bạn. Không phải là một nhà tiên tri, mục sư, linh mục hoặc cha mẹ đề nghị, nhưng người mà chúa giới thiệu. Mọi người chỉ có thể hướng dẫn. Sự lựa chọn cuối cùng phải được sinh ra từ sự kết tội cá nhân của bạn. Thêm nhiều ân huệ!
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/cips.calling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *