Heaven’s attention is set to look at your direction

Heaven’s attention is set to look at your direction. Prepare for your season of open heaven. It shall be a 21 Days of the showers of God’s blessings. You shall surely testify.
Sự chú ý của thiên đường được thiết lập để nhìn vào hướng của bạn. Chuẩn bị cho mùa giải mở thiên đường của bạn. Đó sẽ là 21 ngày của vòi sen của chúa ban phước lành. Bạn chắc chắn sẽ làm chứng.
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/cips.calling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *