Happy birthday to you my dear Blessedness Eghosa Onaiwu

Happy birthday to you my dear Blessedness Eghosa Onaiwu. AKA the heir apparent of ONAIWU DYNASTY. May God richly bless you on this special day of your birth. May God bless your new age. As God as considered you worthy by His special grace to be counted among the living, may He give you the grace to fulfill your dreams and accomplish the purpose of your being. Happy birthday to you my dear. More grace to you. Amen.
Chúc mừng sinh nhật người bạn thân yêu của tôi eghosa eghosa onaiwu. Còn gọi là người thừa kế rõ ràng về triều đại của onaiwu. Cầu Chúa ban phước lành cho bạn vào ngày đặc biệt này của bạn. Cầu Chúa ban phước lành cho tuổi mới của bạn. Như Chúa đã được coi là bạn xứng đáng với ân huệ đặc biệt của mình để được tính giữa cuộc sống, cầu cho anh ta ban ơn cho bạn để hoàn thành ước mơ của mình và hoàn thành mục đích của Chúc mừng sinh nhật bạn thân yêu của tôi. Thêm nhiều ân huệ cho bạn. A men.
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/cips.calling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *