Happy Birthday Mr

Happy Birthday Mr. Chukwuemeka Kus-P. May your days be long. May you live to see many days of fulfillment of purpose and vision. I am very grateful to you for all your works for Catholic Intercessory prayer Ministry. Take 5 gbozaaaa!
Chúc mừng sinh nhật ông chukwuemeka kus-P. Có thể ngày của bạn sẽ dài. Có thể bạn sống để nhìn thấy nhiều ngày hoàn thành mục đích và tầm nhìn. Tôi rất biết ơn bạn vì tất cả các tác phẩm của bạn cho bộ trưởng bộ cầu nguyện công giáo. Lấy 5 gbozaaaa!
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/cips.calling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *