Anything you are doing right now that does not give you excitement and peace of mind is NOT YOUR ASSIGNMENT

Anything you are doing right now that does not give you excitement and peace of mind is NOT YOUR ASSIGNMENT.Anything you are doing right now that does not give you excitement and peace of mind is NOT YOUR ASSIGNMENT.Bất cứ điều gì bạn đang làm ngay bây giờ mà không cho bạn sự phấn khích và hòa bình của tâm trí không phải là nhiệm vụ của bạn
· Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/cips.calling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *