THAT IS GOD…, I have a God who is big enough

THAT IS GOD…
I have a God who is big enough. A God who is plenteous in mercy, abundant in power and goodness, with a Son who loved the whole world and died for it. We are talking of God, not an evangelist, or a missionary cause, or human effort, but the stride of the Almighty across the continents. The God who mocked the might of Egypt and snatched the entire enslaved labor-force of the Hebrews from under their noses out of their grasp, and then flooded the soul of Moses with that incredible glory of His Self-disclosure, that is a God to whom I dare not put any limit. To our graceless world came the revelation of grace. To merciless Nineveh was offered mercy. To hypocritical Jerusalem came truth. To faithless humanity came faithfulness. That is God! A God of faithfulness, without injustice, of inexhaustible patience and unsolicited concern for us all. He alone, the Father of our Lord Jesus Christ, is worthy to be followed and served. Do you agree? God bless you.
REINHARD BONNKE
Đó là Đức Chúa trời…
Tôi có một vị thần đủ lớn. Một Thiên Chúa được plenteous trong lòng thương xót, phong phú trong sức mạnh và lòng tốt, với một người con trai yêu cả thế giới và chết vì nó. Chúng ta đang nói về chúa, không phải là một người truyền giáo, hoặc một nguyên nhân truyền giáo, hay nỗ lực của con người, nhưng sự tiến bộ của đấng toàn năng trên Đức Chúa trời đã phá hủy những điều có thể của ai cập và bắt cóc toàn bộ lực lượng lao động nô lệ của người do thái từ dưới mũi của họ ra khỏi sự nắm bắt của họ, và sau đó ngập tràn linh hồn của moses với sự vinh quang không thể tin được của Người mà tôi không dám đặt bất kỳ giới hạn nào. Đối với thế giới nhã của chúng ta đã đến với sự Khải Huyền Của Grace. Đến sự tàn nhẫn, ni-Ni đã được ban cho lòng thương xót. Đối với đạo đức giả jerusalem đã thành sự thật. Để không tin tưởng nhân loại đã thành sự trung thành. Đó là Đức Chúa trời! Một vị thần của sự chung thủy, không có bất công, sự kiên nhẫn vô tận và không quan tâm đến tất cả chúng ta Anh ta một mình, cha của Chúa Jesus Christ, rất xứng đáng được theo dõi và phục vụ. Bạn có đồng ý không? Cầu Chúa ban phước lành cho bạn.
Chúc mừng năm mới
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/faith.fragile.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *