“We welcome the International Communities to Nigeria

“We welcome the International Communities to Nigeria. We love visitors, we are not troublemakers. We love Nigeria more than you. Do not interfere in our election. Just Observe, write your report and go home. When next we want to have elections, we will invite you”
Bola Tinubu
” chúng tôi chào đón các cộng đồng quốc tế đến nigeria. Chúng tôi yêu khách, chúng tôi không phải là kẻ gây rắc rối. Chúng tôi yêu nigeria nhiều hơn anh. Đừng can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta. Chỉ cần quan sát, viết báo cáo của anh và về nhà đi. Khi tiếp theo chúng tôi muốn có cuộc bầu cử, chúng tôi sẽ mời các bạn “
Bola tinubu
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/bulama.adamu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *