Did Anyone Received this message ?, Dear pls can you help me with 1k to balance up some money, it’s very urgent please ??? , I am tired of…

Did Anyone Received this message ?
Dear pls can you help me with 1k to balance up some money, it’s very urgent please ???
I am tired of recieving this message, Just today alone i have recieved over 10,000 messages both on my WhatsApp, Instagram, twitter and Facebook.
Who Initiative this message pls ?
Có ai nhận được tin nhắn này không?
Thân yêu pls bạn có thể giúp tôi với 1 k để cân bằng một số tiền, nó rất khẩn cấp xin vui lòng ???
Tôi mệt mỏi vì họ tin nhắn này, chỉ cần hôm nay một mình tôi đã nhận được trên 10,000 tin nhắn cả hai trên whatsapp, Instagram, twitter và facebook.
Ai sáng kiến tin nhắn này pls?
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/ossaiking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *