God can use anything to lift you

God can use anything to lift you …So trust God and Endure the pains, Process and you will one day enjoy the fullness of life
Chúa có thể sử dụng bất cứ điều gì để nâng đỡ bạn… vì vậy hãy tin tưởng chúa và chịu đựng nỗi đau, quá trình và bạn sẽ có một ngày tận hưởng sự trọn vẹn của cuộc sống
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/ossaiking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *