DTSG REPUDIATES DLA ROAD PROJECT, EXPLAINS CAUSE OF DAMAGED STADIUM SCORE BOARD, The Delta State Government has repudiated the contract for the…

DTSG REPUDIATES DLA ROAD PROJECT, EXPLAINS CAUSE OF DAMAGED STADIUM SCORE BOARD
The Delta State Government has repudiated the contract for the rehabilitation of Direct Labour Agency (DLA) Road, Asaba, just as it said the heavy wind predicted across the country by NiMet caused the collapsed of the score board at the Stephen Keshi Stadium, Asaba, on Monday night.
This was made known by the Commissioner for Information, Chief Patrick Ukah, while briefing newsmen on the outcome of the Delta State Executive Council meeting held today (05/02/2019).
According to Chief Ukah, the score board destroyed part of the stadium but thanked God that no life was lost, explaining that the situation was receiving attention.
He explained that the damaged part of the complex will be fixed by the contractor as the project have not been handed over to the state government.
The information commissioner disclosed that as part of efforts to continue to open up the state through roads, the meeting approved the (phase 11) of the construction of Fear God Street (Bonsaac) and construction of Pat Kanayo Okonta Street/Amaechi Uzuegbu Street/Part of Nze Francis Street/Onwa Nwachinemelu Street in Asaba.
The EXCO, according to Chief Ukah, also approved the rehabilitation of electricity scheme at Ode-Itsekiri (phase 1) in Warri South Local Government Area and the construction of (phase 11) of Model Secondary School, Ogulagha in Burutu Local Government Area.
Other projects approved by the council included the construction of (phase 11) of Okerenkoko Township Road in Warri South-West Local Government Area and construction of (phase 1) of internal roads in Otolokpo Community in Ika North East Local Government Area.
According to the information commissioner, also approved is the payment of the retirement/death benefits of 115 staff of the Delta State University, Abraka.
Dtsg Repudiates dia dự án, giải thích nguyên nhân của bảng điểm sân vận động bị hư hỏng
Chính phủ tham gia chính phủ đã repudiated hợp đồng cho sự phục hồi của cơ quan lao động trực tiếp (dia) đường, asaba, cũng như nó nói rằng cơn gió nặng dự đoán trên khắp đất nước bởi nimet gây ra sự sụp đổ của bảng điểm tại sân vận động stephen keshi, asaba, Vào tối thứ hai.
Điều này được thực hiện bởi các ủy viên thông tin, Sếp Patrick Ukah, trong khi chỉ dẫn phóng viên về kết quả của hội đồng hành chính tham gia hội đồng tham gia vào ngày hôm nay (05/02/2019).
Theo cảnh sát trưởng ukah, bảng điểm đã phá hủy một phần của sân vận động nhưng cảm ơn chúa rằng không có cuộc sống nào bị mất, giải thích rằng tình hình đã được chú ý.
Ông ấy giải thích rằng phần hư hỏng của phức tạp sẽ được sửa chữa bởi các nhà thầu mà dự án đã không được giao cho chính phủ bang.
Các thông tin ủy viên đài phát thanh rằng như một phần của nỗ lực để tiếp tục mở lên tiểu bang thông qua các con đường, cuộc họp được phê duyệt the (giai đoạn 11) của công trình của sự sợ hãi của Chúa phố (bonsaac) và công trình của pat kanayo okonta street / amaechi uzuegbu street / một phần của nze Francis Street / onwa nwachinemelu street ở asaba.
The Exco, theo tù trưởng ukah, cũng được phê duyệt sự phục hồi của bộ phận điện tại ode-Itsekiri (giai đoạn 1) tại warri nam địa phương chính phủ khu vực và công trình của (giai đoạn 11) của trường trung học mô hình, ogulagha tại burutu địa phương Khu vực chính phủ.
Các dự án khác được phê duyệt bởi hội đồng bao gồm công trình của (giai đoạn 11) của okerenkoko township road tại warri nam-Tây địa phương chính phủ khu vực và công trình của (giai đoạn 1) của các con đường nội bộ tại cộng đồng otolokpo tại ika bắc đông địa phương chính phủ khu vực – Không.
Theo thông tin ủy viên, cũng được phê duyệt là thanh toán của việc nghỉ hưu / cái chết lợi ích của 115 nhân viên của đại học tiểu bang tham gia, abraka.
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/ossaiking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *